Informace k průběhu distančního vzdělávání

  1. Výuka distanční formou je podle §184a školského zákona povinná!

  2. Vyučování na 2. stupni bude probíhat on-line formou nebo formou zadávání úkolů pouze v časech dle platného rozvrhu!! 

  3. Vyučování na 1. stupni bude probíhat on-line formou nebo formou zadávání úkolů dle pokynů jednotlivých učitelů!! 

  4. O on-line přenosu budou žáci informováni s dostatečným předstihem předem - lekce budou nahrávány a uloženy pro možnost opakovaného přehrání!

  5. Studijním prostorem je aplikace Teams, ke které mají žáci přístupové údaje. V případě jejich nefunkčnosti nebo zapomenutí hesla, je třeba požádat o zaslání hesla jednotlivé třídní učitele nebo na adrese jan.jelinek@zskamenice.cz .

  6. Rozsah studijních úkolů bude v přiměřeném rozsahu takový, aby jejich splnění bylo možné v čase, kdy daná hodina dle rozvrhu probíhá!

  7. V pátek nebudou zadávány studijní úkoly se splněním do pondělí!!

  8. Předměty výchovného zaměření (výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, občanská výchova, hudební výchova, výchova ke zdraví) budou součástí distančního vzdělávání stejně jako naukové předměty. Učitelé budou žákům zadávat jednoduše splnitelné úkoly nejvýše 1x týdně.

  9. Pokud se žák nebude moci distančního vzdělávání ze zdravotních, technických nebo jiných vážných důvodů zúčastnit, bude o této skutečnosti neprodleně informovat třídního učitele nebo učitele daného předmětu sám prostřednictvím chatu nebo e-mailu, případně prostřednictvím zákonného zástupce přes mail nebo Komens (bakaláři). Žáci budu mít možnost vypracovat úkoly do konce týdne, ve kterém distanční výuka probíhala.

  10. Návod na práci s Office 365 a aplikací Teams naleznete pod tímto příspěvkem. Doporučujeme pracovat přes stolní počítač nebo notebook.