Úvodní stránka » Školské poradenské pracoviště

Základní škola a Mateřská škola Kamenice

Statut školního poradenského pracoviště

 1. Úvod

   V posledních letech prochází naše společnost velkými změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách. Proto je nutné tyto služby postupně zefektivňovat a rozšiřovat a ve školách začínají vznikat školní poradenská pracoviště.

    Dalším důvodem k rozšíření existujícího systému poradenství ve školách je zvyšující se počet dětí vyžadujících pedagogicko-psychologické služby. Podle Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR, který vznikl na Ministerstvu mládeže a tělovýchovy v roce 2001, se objevují i nové požadavky související s měnící se rolí školy. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy jde i o posílení prevence sociálně patologických jevů, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu integrace dětí se zdravotním postižením do běžných typů škol. Důležitým úkolem školního poradenského pracoviště bude i péče o učitele vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce a podpora proměny školy vůbec. Každá škola si musí vytvořit vlastní funkční model poradenských služeb podle svých potřeb a specifik. Toto ustanovení vyplývá z vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

   Proto se na ZŠ a MŠ Kamenice od 1. 9. 2016 zřizuje školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

2. Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 • výchovný poradce
 • Členové školního poradenského pracoviště:
 • školní metodik prevence

3. Hlavní cíle

 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními  

V Kamenici dne 1. 9. 2016                                       Ing. Jan Jelínek

                                                                                       ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava, příspěvková organizace, Kamenice 402, 588 23 Kancelář ZŠ: 567 273 337