Úvodní stránka » Užitečné informace » Pravidla pro zápis do ZŠ a MŠ od 1.1.2017

Zápisy do ZŠ

 

 1. Termín zápisu dětí do prvních tříd na školní rok 2017/2018 se od ledna změnil-zápisy se budou na všech základních školách konat od 1. do 30. dubna 2017. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. Zápisem mohou projít všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
 2. Termín a místo zápisu dohodne ředitel základní školy se zřizovatelem. Zřizovatel poskytne škole v dostatečném předstihu před termínem zápisu seznam dětí, pro které je škola spádová a jichž se týká povinnost zápisu k povinné školní docházce.
 3. Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí být přiloženo také posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 4. Dítě, kterému bude šest let až v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a na žádost jeho zákonného zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce dítěte.
 5. O odklad musí zákonný zástupce dítěte požádat v době zápisu, pokud nedoloží veškeré podklady, ředitel školy přeruší správní řízení a vyzve zákonného zástupce, aby doložil potřebné dokumenty. O zápisu a o odkladu musí ředitel rozhodnout nejpozději 31.8.
 6. Děti s odkladem mohou pokračovat ve vzdělávání v mateřské škole, v přípravné třídě nebo může zákonný zástupce dítěte pro dítě zvolit individuální předškolní vzdělávání (oznámí řediteli mateřské školy, že dítě bude individuálně vzděláváno).
 7. Základní škola přijímá děti na základě předem daných kritérií zveřejněných způsobem v místě obvyklým.
 8. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou základní školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do 31.5.2017.

 

Zápisy do MŠ

 

 1. Termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 se od ledna změnil-zápisy se budou na všech mateřských školách konat od 2. do 16. května 2017. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. Zápisem mohou projít všechny děti narozené do 31. 8. 2015, neboť předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
 2. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené do 1. 9. 2012 (tedy od pětiletých až po děti s odkladem včetně).
 3. Při zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018 je třeba zohlednit přednostní přijetí spádových dětí starších 4 let (tedy dětí narozených do 1. 9. 2013).
 4. Termín a místo zápisu dohodne ředitel mateřské školy se zřizovatelem. Zřizovatel poskytne škole v dostatečném předstihu před termínem zápisu seznam dětí, pro které je škola spádová a jichž se týká přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 5. Mateřská škola přijímá děti na základě předem daných kritérií zveřejněných způsobem v místě obvyklým.
 6. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou mateřskou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové bez zbytečného odkladu (doporučuji oznámit do 31.5.2017).
 7. Očkování je nezbytné pouze u dětí narozených od 31. 8. 2015 do 31. 8. 2012. Pro ostatní děti je předškolní vzdělávání povinné, tudíž mohou být zapsány do MŠ, i když nesplňují povinné očkování.
 8. Zákonný zástupce může řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato, písemně oznámit, že dítě bude individuálně vzděláváno. Toto dítě i nadále zůstává započteno v kapacitě školy a uvádí se ve výkazu spolu s ostatními dětmi. Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno. Zároveň je vhodné zákonného zástupce informovat o termínu a způsobu ověření, které stanoví školní řád mateřské školy (ověření by mělo probíhat v období od listopadu do prosince).
Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava, příspěvková organizace, Kamenice 402, 588 23 Kancelář ZŠ: 567 273 337